ON-LINE PŘIHLÁŠKY        Škola franchisingu 2020

Co je franchising

Pojem "franchisa" (jako označení formy podnikání) a "franchising" (jako označení podnikatelské činnosti pomocí tohoto systému) sice pocházejí z amerického hospodářského slovníku, ale původ mají ve středověké Francii. Tam pojem "franchisa" označoval předání privilegií třetí osobě, která za odměnu směla ve státním zájmu vyrábět nebo obchodovat. V polovině 19. století se pod franchisingem rozumělo komerční využití práv třetí osoby. Tím se pojem přiblížil tomu, co pod franchisou rozumíme dnes.

Pod pojmem franchising se dnes rozumí forma odbytu určitého podniku, který vystupuje jako „poskytovatel franchisy- franchisor“ a poskytuje většinou více partnerům  - příjemcům franchisy - franchisantům právo s jeho produkty nebo službami pod vlastním jménem provozovat obchodní činnost. Franchising tak sjednocuje všechny výhody přímého odbytu (např. jednotné vystupování na trhu) s výhodami nepřímého odbytu (např. nasazení právně samostatných partnerů, franchisantů, kteří pracují s nadprůměrnou angažovaností a aktivitou).

Franchising nabízí mnoho výhod, bezpečnější podnikání a relativně vysokou rentabilitu vloženého kapitálu. Dle statistik a zkušeností ze zemí EU je franchising 6krát úspěšnější než podnikání „na vlastní pěst“.

Definice dle Evropského kodexu etiky franchisingu

Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků, franchisora a jeho franchisantů. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost, provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.

Toto právo franchisanta opravňuje a zavazuje užívat za přímou nebo nepřímou úplatu jméno franchisorovy firmy a/nebo jeho ochrannou známku a/nebo servisní známku a/nebo jiná práva z průmyslového a/nebo duševního vlastnictví, jakož i know-how, hospodářské a technické metody a procedurální systém, v rámci a po dobu trvání písemné franchisové smlouvy, za tímto účelem uzavřené mezi stranami, a za trvalé obchodní a technické podpory ze strany franchisora.

”Know-how” je soubor nepatentovaných praktických znalostí, vycházejících z franchisorem získaných a ověřených zkušeností, jež jsou utajené, podstatné a identifikované;

”utajené” znamená, že know-how, ve své podstatě, struktuře nebo přesném složení součástí, není vše-obecně známé nebo lehce dostupné; to však nelze chápat zúženě jakoby každá individuální součást know-how musela být mimo franchisorův podnik zcela neznámá nebo nedostupná;

”podstatné” znamená, že know-how zahrnuje informace, jež franchisant nezbytně potřebuje pro použití, prodej či opětovný prodej smluvních výrobků nebo služeb, zvláště pro prezentaci zboží, určeného k prodeji, zpracování výrobků v souvislosti s poskytováním služeb, metody přístupu k zákazníkovi, jakož i řízení podniku po administrativní a finanční stránce.

”identifikované” znamená, že know-how musí být specifikováno natolik zevrubně, aby bylo možno zjistit, zda odpovídá kritériím utajení a podstatnosti; specifikace know-how může být zakotvena ve franchisové smlouvě nebo ve zvláštním dokumentu, nebo ji lze zaznamenat jakoukoliv další vhodnou formou.

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews
modify by Webdesign ekART Vsetin